Om neste skoleår - about next year

Her er noen av våre tanker om neste skoleår. Som thoughts for next school year

Information on English will follow below!


Akkurat nå når verden er blitt annerledes kan et år på folkehøgskoleår være et godt valg! Denne spesielle tiden vi er inne i gjør at også folkehøgskolene må planlegge litt ekstra til skolestart.

Foreløpig planlegger vi oppstarten med tanke på 

  • Tiltak for å trygge skolestart ved at ingen tar smitte med til skolen
  • Smittereduserende tiltak på skolen
  • Tiltak dersom smitte skulle oppstå på skolen eller blant ansatte.

Vi arbeider med å planlegge ulike scenarier for hvordan verden ser ut i august. Dette betyr blant annet at vi ser på hvordan vi skal gruppere oss, rutiner i matsalen og hvordan vi best fordeler rom. Vi planlegger hvordan vi best organiserer fellesaktiviteter, hjemreiser, frihelger og så videre. 

Vi må også se på turene vi skal ha. Håpet vårt er å få gjennomført det som står på planen, men det er sannsynlig at de fleste turene må utsettes til våren Vi må også ta høyde for at situasjonen tilsier at kanskje ikke alle turer kan gjennomføres eller at enkelte reisemål må endres. Der må vi ta tiden til hjelp og se hvordan verden utvikler seg. Sikkerhet til alle vil være i fokus.

Vi pleier også å starte med en stor velkomstfest sammen med elevenes familie. Det kan bli problematisk å få til i år. I så fall ser vi på muligheten for en liten «fest» med familien på nett, kanskje med en omvising på skolen ????

Fordelen ved en folkehøgskole er at vi er som en stor familie. Vi må sannsynligvis dele oss i litt mindre «familier», men når vi først har kommet til skolen i god behold, kan vi begrense kontakten med andre utenfra, i alle fall i starten og være trygge her. 

Folkehelseinstituttet vil trolig komme med en veileder før skolestart. Denne vil danne grunnlag for den endelige koronaplanen for skoleåret.

Vi ønsker alle elever velkommen til en trygg start på skoleåret 2020-21


In English

We are looking forward to see you all in August. 

Right now, when the world has become quite different than we are used to, a folkehøgskole could be the best place to stay! Anyway, this special time we are in means that we have to plan a little extra for the start of school. 

Currently, we are planning the start-up with the following in mind:

  • We are planning actions for a safe opening of the new school year by preventing that corona virus reach our school.
  • We are planning actions to reduce the possibility for virus transmissions at Agder folkehøgskole.
  • We are making plans for the possibility that virustransmissions should occur among students or staff. 

We have not had any instance of virustransmissions at Agder folkehøgskole so far. We are working on planning different scenarios for what the world looks like in August. This means that we looking at different ways of organize groups of students, routines in the dining room and the dormitory.

We also need to look at the study trips. Our hope is that all planned trips will be executed, but it is likely that most trips will have to be postponed until the spring. We must also be prepared for that a situation where not all trips can be executed as scheduled. Some destinations may be changed. The trips in Norway, though, will most likely go as planned. First, we need to see how the world develops. Safety for all will be in focus. 

We also usually start with a big welcome party together with your family. This can be problematic to achieve this year. If that is the case, we look at the possibility of a small "party" with the family online, perhaps with a walk-around at our school.

The advantage of a folk high school is that we are like a big family. We probably have to divide ourselves into smaller "families", but once we safely are here, we can limit contact with others from outside, and be safe here. 

The Norwegian Institute of Public Health is likely to provide a supervisor before the start of school. This will form the basis for the final corona plan for the school year. 

We welcome all students to a safe school-start in August!